Det nordiske administrative forbund, Den norske avdeling

Det nordiske administrative forbund ble etablert i 1918 og har som formål å føre embets- og tjenestemenn i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige sammen, for gjennom møter, foredrag og på annen måte å gjøre dem nærmere kjent med disse landenes administrative forhold og gi dem anledning til å drøfte administrative spørsmål av alminnelig interesse, og, i den utstrekning det kan skje, å virke for enhet og reformer innenfor landenes offentlige utvikling.

Den norske avdeling skal også være et nasjonalt forum for de norske medlemmer til drøfting av spørsmål som gjelder offentlig forvaltning. Avdelingen skal herunder være oppmerksom på den rolle som norsk forvaltning spiller i samfunnsstyringen nasjonalt og internasjonalt, og ta opp forvaltningens rammer, mål og virkemidler, organisasjon, arbeidsmiljø m.m. til drøfting i møter eller på annen hensiktsmessig måte. Forbundets lover finnes her.

Det nordiske administrative forbund er et treffsted for ansatte i det offentlige på tvers av fag, forvaltningsnivå og statsmakter. Forbundet arbeider på tvers av de nordiske grensene og forbundet har jevnlige treff hvor trender og politikk som påvirker offentlig ledelse og administrasjon diskuteres og erfaringer deles.

alt

Medlemsmøtene i den norske avdeling av forbundet avholdes i Oslo tre ganger i halvåret. Møtene holder et høyt faglig nivå med temaer som er aktuelle og har bred offentlig interesse. Foredragsholdere og innledere er premissleverandører i den offentlige debatt. Møtene avsluttes med sosial samling.

Den norske avdeling ledes av seniorrådgiver og stipendiat Anne Heyerdahl (permisjon fra Justis- og beredskapsdepartementet). Oversikt over styrets medlemmer finnes her.
Nordisk Administrativt Tidsskrift – verdens eldste administrative tidsskrift – blir gjort tilgjengelig for medlemmene tre ganger i året. Artiklene spenner over et vidt register av aktuelle samfunnstemaer og er skrevet av nordiske forfattere.

De fellesnordiske konferansene avholdes hvert tredje år og varer to til tre dager. Konferansene gir en god mulighet for å få faglige impulser og knytte kontakter med andre fra hele Norden. De forrige konferansene ble avholdt i Reykjavik i september 2018, i Stockholm i september 2015, i Åbo i august 2012 og i Tromsø i mai 2010.
Den norske avdeling har ca. 430 medlemmer fra lokal og sentral forvaltning, domstolene, Stortingets administrasjon, universiteter, høyskoler mv. Medlemskontingenten er 450 kroner. 

alt