Den svenske avdeling

Den svenska avdelningen av förbundet genomför regelbundet olika medlemsaktiviteter i form av studiebesök m.m., normalt två gånger per termin. Separata kallelser sänds ut varje gång. Som exempel på aktiviteter under de senaste åren kan nämnas besök på Kungliga Myntkabinettet, Ekonomistyrningsverket, Bernadottebiblioteket, Konsumentverket, Svea hovrätt, Riksrevisionen, Fryshuset i Stockholm samt Regeringskansliet. Härutöver kan nämnas att de finska och svenska avdelningarna av förbundet brukar anordna gemensamma seminarieresor mellan Finland och Sverige, då aktuella frågor diskuteras.