Lover for den norske avdeling av Det nordiske administrative forbund

§ 1 (Formål)

Den norske avdeling av Det nordiske administrative forbund er underlagt Forbundets lover.

Det nordiske administrative forbund har til formål å føre embets- og tjenestemenn i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige sammen, for gjennom møter, foredrag og på annen måte å gjøre dem nærmere kjent med disse landenes administrative forhold og gi dem anledning til å drøfte administrative spørsmål av alminnelig interesse, og, i den utstrekning det kan skje, å virke for enhet og reformer innenfor landenes offentlige utvikling.

Den norske avdeling skal også være et nasjonalt forum for de norske medlemmer til drøfting av spørsmål som gjelder offentlig forvaltning. Avdelingen skal herunder være oppmerksom på den rolle som norsk forvaltning spiller i samfunnsstyringen nasjonalt og internasjonalt, og ta opp forvaltningens rammer, mål og virkemidler, organisasjon, arbeidsmiljø m.m. til drøfting i møter eller på annen hensiktsmessig måte.

 

§ 2 (Medlemmer)

Adgang til å bli medlem av den norske avdeling har ansatte med administrative eller dømmende oppgaver i den offentlige virksomhet.

Videre kan lærere ved universiteter og høyskoler bli medlem.

I tvilstilfelle avgjør styret hvem som kan være medlem etter første og annet ledd.

Styret kan også tillate at andre blir medlemmer dersom slikt medlemskap antas i særlig grad å kunne fremme forbundets formål.

 

§ 3 (Årsmøte)

Avdelingen avholder årsmøte innen utgangen av april måned hvert år.

Årsmøtet forelegges styrets årsberetning og regnskap til godkjenning, og forelegges revisors beretning.

Årsmøtet velger med alminnelig flertall leder, medlemmer og vararepresentanter til styret, samt valgkomite og revisor. Lederen velges for ett år. De øvrige velges for to år.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten etter forslag fra styret.

 

§ 4 (Styret)

Avdelingen ledes av et styre på syv medlemmer med tre vararepresentanter.

 

§ 5 (Valgkomiteen)

Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet for to år. Valgkomiteen trer sammen i god tid før årsmøtet og fremmer skriftlig forslag til styrets leder, styremedlemmer og revisor. Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra styret. 

 

§ 6 (Sekretær og redaktør)

Avdelingens sekretær og den norske avdelings redaktør til Nordisk Administrativt Tidskrift utpekes av styret for to år om gangen. Styret fastsetter godtgjørelse til sekretær og redaktør.

 

§ 7 (Endringer)

Forslag til endringer i avdelingens lover må settes fram til styret senest innen utgangen av kalenderåret for å bli behandlet på neste årsmøte.

 

§ 8 (Ikrafttreden)

Disse lover trer i kraft 9. mars 1978.

 

Disse lover ble sist endret 26. mars 2015. Endringene trådte i kraft samme dato.