Europa igjen på leting etter «det gode styresett»

Nordisk Administrativt Forbund har gleden av å invitere til foreningens førjulsforedrag onsdag 5. desember kl. 17:00 i auditoriet i R5 i Regjeringskvartalet:

Europa igjen på leting etter det gode styresett - Demokrati og demokrater, byråkrati og byråkrater i det 21. århundre.

altVi er inne i en periode med endringer og utfordringer i samfunnet – både nasjonalt og globalt – som gjør at mange stiller spørsmålstegn ved den politisk orden og sider ved styresettet i Europa. Høy ledighet over mange år, høy innvandring og store flyktningestrømmer, lav tillit til viktige samfunnsinstitusjoner (i mange Europeiske land) og globale klimautfordringer er noen av endringene og utfordringene som setter nasjonale (og andre) institusjoner under press. Hvordan bør forholdet, og den institusjonelle balansen, mellom demokratisk politikk, representative organer, eksekutiven, offentlig administrasjon, domstolene, markeder og det sivile samfunn være?

Førjulsforedraget holdes av Johan P. Olsen, professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, en av Norges fremste, mest renommerte og siterte samfunnsvitere. Han grunnla og ledet i mange år ARENA Senter for europaforskning ved UiO.

 
Arbeidet på Statsministerens kontor (SMK) og koordinering mellom departementene


Nordisk Administrativt Forbund har gleden av å invitere til medlemsmøte torsdag 8. november kl. 17:00 i auditoriet i R5 i Regjeringskvartalet:

Forkortelsen «SMK» er glidd inn i språkbruken til byråkrater, mediene og den rikspolitisk og administrativ bevisste allmennheten. Men skjønner vi egentlig SMKs plass i det politiske og administrative systemet? Hva er forholdet mellom makt og ansvar på SMK – i forhold til Stortinget, og i forhold til departementenes virksomhet? Og hvordan foregår samarbeidet mellom politikere og embetsverk på SMK?

Innleder er Nina Frisak. Hun var som regjeringsråd 2001-2016 øverste administrative leder på Statsministerens kontor.

Tor Saglie holder forberedt kommentar. Saglie har en lang karriere som leder i offentlig sektor. Han var NAV-direktør 2006-2011, og han har vært departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet 2003-2005 og Justis- og beredskapsdepartementet 2012-2018.

Medlemsmøtet avsluttes som vanlig med sosial samling med pizza på Peppes Pizza ved Stortinget. Det bes presisert om påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.

alt
 
Makt- og demokratiutredningen - treffer analysen 15 år etter?

Nordisk Administrativt Forbund har gleden av å invitere til medlemsmøte torsdag 18. oktober kl. 17:00 i auditoriet i R5 i Regjeringskvartalet:

Stortinget vedtok i 1997 å igangsette en utredning om makt og demokrati i Norge. 50 bøker og 77 rapporter ble utgitt som en del av arbeidet og i 2003 ble utredningen avsluttet med NOU-en '2003:19 Makt og demokrati' og sluttboken 'Makten og demokratiet'.

Hovedkonklusjonene var dystre: Det representative folkestyret er svekket, nasjonalstaten settes under press og mer makt er flyttet til rettsvesenet på bekostning av folkevalgte organer. Det statlige styringssystemet er omformet i retning av markedsprinsipper og formell fristilling på den ene side og nye kontrollorganer og tilsyn på den andre, noe som har ført til at staten er blitt fragmentert.

Står (hoved)konklusjonene fra utredningen seg 15 år etter? Har utviklingstrekkene forsterket seg, eller er de svekket? Er det nye vesentlige forhold i samfunnsutviklingen som er kommet til og som påvirker maktforhold og demokrati i dagens samfunn, slik at utredningen ville konkludert annerledes i dag? Hvordan påvirker utviklingen forvaltningen og vilkårene for god forvaltning?

Innledningen holdes av Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og leder av Makt- og demokratiutredningen 1998-2003.

I tillegg blir det en forberedt kommentar av Cathrine Holst, professor i sosiologi og forsker ved ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo.

Medlemsmøtet avsluttes som vanlig med sosial samling med pizza. Det bes presisert om påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.

 
Utflytting av statlige arbeidsplasser

Nordisk Administrativt Forbund inviterar til frokostmøte 3. september kl. 08:30-10:30, i samarbeid med Partnerforum:

Kva skjer når politikarane vil selge ein politikk om utflytting av statlege arbeidsplassar samtidig som vi skal effektivisere og skape ein sterkare kunnskapsøkonomi?

.

Sted: Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Påmelding: www.partnerforum.uio.no

.

PROGRAM

08.00 Registering og frukostservering

08:30 Velkommen ved Partnerforum sitt sekretariat

 • Har jobbproduktivitet sammenheng med hvor du bor?
  Erling Dokk Holm, førsteamanuensis Høyskolen Kristiania
 • Var det riktig å flytte ut tilsyna?
  Christine Meyer, professor Norges Handelshøyskole
 • Flytting? Ja visst, men kvar og korleis?
  Trond Fevolden, spesialrådgivar Kunnskapsdepartementet
 • Diskusjon med innspel frå salen, leia av Aslak Bonde

Slutt 10:30

 
Frokostseminar - Tallenes tale: tull eller troverdig?

Nordisk Administrativt Forbund og Partnerforum inviterer til frokostseminar om kvantifisering og tal som vert brukt for å belyse trender i samfunnsutviklinga og til å utforme politikk. Når vi skal talfeste alt frå utslepp av klimagassar frå kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheita ved eit vegstykke, kva kan då desse tala fortelle oss - og kva er det dei ikkje fortel oss?

Tid og stad: 22. mai 2018 kl. 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

.

Se opptaket av frokostmøtet.

.

Program

08.00 Registering og frukostservering

08:30 Velkommen ved Partnerforum sitt sekretariat

 • Innlegg 1: Viserektor ved UiO Åse Gornitzka: Når tall teller - hva gjør kvantifisering av offentlig styring og indikatorregimer med samfunnets nøkkelinstitusjoner?
 • Innlegg 2: Departementsråd i Klima- og miljødepartementet, Tom Rådahl: Verdsetting av naturen og hvordan tall kan brukes og ikke brukes til dette
 • Innlegg 3: Forfatter og kritikar Espen Søbye: Statistikk og definisjonsmakt, ideen om offisiell statistikk og statistikkens uavhengighet

Diskusjon med innspel frå salen, leia av styreleiar i Nordisk Administrativt Forbund, Anne Heyerdahl

Slutt 10:30

 
Jubileumskonferanse og festmiddag 2018: Byråkratiet og byråkratrollen i det 21. århundre

I perioden etter 1945 har forvaltningen og byråkratiet endret seg vesentlig. Byråkratrollen har beveget seg fra en nøytral og ofte juridisk orientert saksbehandlerrolle rettet mot enkeltsaker, til i større grad å være et faglig sekretariat som betjener statsråden, også når denne opptrer i en utadvendt politisk rolle. Enkeltsakene er nå i stor grad overført til underliggende etater, mens mål- og resultatstyring har endret styringsidealer og rolleforståelse.

På denne bakgrunn forsøker første del av konferansen å besvare spørsmål som: Har vi forlatt den klassiske byråkratrollen, eller sjonglerer byråkratiet bare flere roller? Kan eller bør normene for embetsverkets virke trekkes opp på nytt? Hva bør i så tilfelle vektlegges – og er en del av svaret å revitalisere den klassiske byråkratrollen?

Andre del av konferansen handler om hvordan vi kan bevare tilliten til byråkratiet. Offentlig forvaltning i de nordiske landene har nytt godt av en stor grad av tillit blant innbyggerne. Er denne tilliten i ferd med å forvitre? Svekkes tilliten til at byråkratiet er politisk nøytralt hvis departementene framstår som rent politiske sekretariater? Er faglige argumenter i ferd med å tilpasses til hva som er politisk opportunt? Hvordan vil trender i samfunnet, slik som digitalisering, automatisert saksbehandling, økt press på offentlige utgifter, overnasjonale utfordringer og en legitimitetskrise i mange land, påvirke tilliten til norsk forvaltning?

Konferansen avsluttes med en paneldebatt.

Lokalene åpner kl. 12, og programmet begynner kl. 1225.

Første sesjon: Byråkratrollen – fra nøytral saksbehandler til politikkutformer

 • Hovedinnlegg v/ historiker Yngve Flo
 • Kommentar: tidligere departementsråd og høyesterettsdommer Karin Bruzelius
 • Kommentar: tidligere departementsråd Eva Hildrum
 • Kommentar: førsteamanuensis Kristoffer Kolltveit, HiOA

Andre sesjon: Hvordan bevare tilliten til byråkratiet i det 21. århundre?

 • Hovedinnlegg v/tidligere statsråd, nå leder i Civita, Kristin Clemet
 • Kommentar: tidligere departementsråd, nå spesialrådgiver, Trond Fevolden
 • Kommentar: politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen

Tredje sesjon: Paneldebatt

 • Ledet av konferansier Aslak Bonde

Arrangementet avsluttes med festmiddag og årsmøte i Vitenskapsakademiet kl. 1800.

Påmelding til dette arrangementet skjer ved å benytte denne linken.

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet. Middag på Vitenskapsakademiet.
Tidspunkt: Torsdag 26. april 2018 kl. 12-17. Årsmøte kl. 18, middag ca. kl. 1830.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100