Frokostmøte: Tallenes tale – tull eller troverdig?

Nordisk administrativt forbund og Partnerforum inviterer til frokostmøte 22. mai kl. 8:30-10:30: Tallenes tale - tull eller troverdig?

Påmelding på PartnerForum sine nettsider her.

Temaet for seminaret er kvantifisering og bruken av tall for å belyse trender i samfunnsutviklingen og til å utforme politikk. Når vi skal tallfeste alt fra utslipp av klimagassar fra kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til et vegstykke, hva kan da disse tallene fortelle oss - og hva er det de ikke forteller oss? Hvordan vet vi hvilke tall vi kan stole på? Hvordan vet vi at vi har forstått tallene riktig? Hva er konsekvensene av å sette et tall på noe?

Tid: 22. mai, 2018 kl. 08:30-10:30 (registrering og lett servering fra kl. 08.00)

Sted: Hovedbølet, Akersgt. 64-68, Oslo

Husk id-kort for passering av sperringen i bygget. De uten id-kort kan registrere seg ved ankomst.

Program

08:00 Registrering og frokostservering

08:30 Velkommen ved Nordisk administrativt forbund og Partnerforum sitt sekretariat

08:40 Viserektor ved UiO, Åse Gornitzka: Tall og indikatorer får stor betydning for fordeling av ressurser. Kan vi stole på tallene?

09:00 Departementsråd i Klima- og miljødepartementet, Tom Rådahl: Verdsetting av naturen og hvordan tall kan brukes og ikke brukes til dette.

09:20 Forfatter og kritiker Espen Søbye: Statistikk og definisjonsmakt, ideen om offisiell statistikk og statistikkens uavhengighet.

09:40 Diskusjon mellom innlederne med innspill fra salen.

10:30 Slutt

 
Jubileumskonferanse og festmiddag 2018: Byråkratiet og byråkratrollen i det 21. århundre

I perioden etter 1945 har forvaltningen og byråkratiet endret seg vesentlig. Byråkratrollen har beveget seg fra en nøytral og ofte juridisk orientert saksbehandlerrolle rettet mot enkeltsaker, til i større grad å være et faglig sekretariat som betjener statsråden, også når denne opptrer i en utadvendt politisk rolle. Enkeltsakene er nå i stor grad overført til underliggende etater, mens mål- og resultatstyring har endret styringsidealer og rolleforståelse.

På denne bakgrunn forsøker første del av konferansen å besvare spørsmål som: Har vi forlatt den klassiske byråkratrollen, eller sjonglerer byråkratiet bare flere roller? Kan eller bør normene for embetsverkets virke trekkes opp på nytt? Hva bør i så tilfelle vektlegges – og er en del av svaret å revitalisere den klassiske byråkratrollen?

Andre del av konferansen handler om hvordan vi kan bevare tilliten til byråkratiet. Offentlig forvaltning i de nordiske landene har nytt godt av en stor grad av tillit blant innbyggerne. Er denne tilliten i ferd med å forvitre? Svekkes tilliten til at byråkratiet er politisk nøytralt hvis departementene framstår som rent politiske sekretariater? Er faglige argumenter i ferd med å tilpasses til hva som er politisk opportunt? Hvordan vil trender i samfunnet, slik som digitalisering, automatisert saksbehandling, økt press på offentlige utgifter, overnasjonale utfordringer og en legitimitetskrise i mange land, påvirke tilliten til norsk forvaltning?

Konferansen avsluttes med en paneldebatt.

Lokalene åpner kl. 12, og programmet begynner kl. 1225.

Første sesjon: Byråkratrollen – fra nøytral saksbehandler til politikkutformer

  • Hovedinnlegg v/ historiker Yngve Flo
  • Kommentar: tidligere departementsråd og høyesterettsdommer Karin Bruzelius
  • Kommentar: tidligere departementsråd Eva Hildrum
  • Kommentar: førsteamanuensis Kristoffer Kolltveit, HiOA

Andre sesjon: Hvordan bevare tilliten til byråkratiet i det 21. århundre?

  • Hovedinnlegg v/tidligere statsråd, nå leder i Civita, Kristin Clemet
  • Kommentar: tidligere departementsråd, nå spesialrådgiver, Trond Fevolden
  • Kommentar: politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen

Tredje sesjon: Paneldebatt

  • Ledet av konferansier Aslak Bonde

Arrangementet avsluttes med festmiddag og årsmøte i Vitenskapsakademiet kl. 1800.

Påmelding til dette arrangementet skjer ved å benytte denne linken.

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet. Middag på Vitenskapsakademiet.
Tidspunkt: Torsdag 26. april 2018 kl. 12-17. Årsmøte kl. 18, middag ca. kl. 1830.
 
Medlemsmøte: Hvorfor blir det flere byråkrater – og vil det fortsette?

Den sittende regjering ønsker å gjennomgå sentraladministrasjonen for å bedre effektiviteten (redusere antall byråkrater). Men etter fire år er det ikke blitt færre byråkrater. Hvorfor er sentraladministrasjonens størrelse viktig? Hvorfor har de ikke lykkes? Og hva vil skje fremover - hva vil regjeringen gjøre for å forbedre effektiviteten i sentraladministrasjonen?

Problemstillingene vil bli presentert av tre innledere med ulike perspektiver og ståsted. Rune Sørensen, professor i statsvitenskap og politisk økonomi ved BI, Marianne Andreassen, direktør for Lånekassen, tidligere direktør for Direktorat for økonomistyring og medlem av Produktivitetskommisjonen og Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

asdf

altaltalt

asfdRune SørensensasadfasdfsaasddfsadfMarianne Andreassensasafsfsfsd Â fdf Paul Chaffey

sadf

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 14. mars 2017 kl. 17:00
 
Medlemsmøte: Byråkratenes forhold til media i lys av sosiale medier og et endret medielandskap

Medielandskapet har endret seg kraftig de siste tiårene. Spesielt gjelder dette fremveksten av sosiale medier. Hvordan navigerer byråkrater og forvaltningen i et slikt landskap? Er Twitter, Facebook, Instagram og egen blogg noe som kan forventes eller noe man bør frykte? Og hvordan bør den gode byråkrat opptre på slike medier? Innlederne vil ta opp hvordan mediene påvirker forholdet mellom fag og politikk, samhandlingen mellom departement og underliggende etat, samt forvaltningens forhold til medienes samfunnsoppdrag.

Medlemsmøtet innledes av Tine Figenschou, medieforsker og professor ved HiOA/OsloMet. Figenschou leder et forskningsprosjekt om mediepåvirkning i offentlig sektor, hvor hun blant annet har gjort deltakende observasjon i en kommunikasjonsavdeling i et departement. Direktør i Utlendingsdirektoratet, Frode Forfang, og journalist og tidligere leder i Norsk journalistlag, Thomas Spence, vil holde forberedte kommentarer.

 

altASDFaltASDalt

asasdfgTine FigenschouasdfaASasasdfdfSDFDsdfaFrode ForfangASDFASDFasdfAasSDTTfThomas Spence

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 14. februar 2017 kl. 17:00
 
Nyttårsforedrag: Regulering som virker – er den nordiske reguleringsmodellen liv laga?

Norge bruker reguleringer aktivt for å fremme mål som renere miljø, bedre helse og færre ulykker. Vi liker å tro at den norske – og nordiske – modellen for rettslig regulering av næringsvirksomhet gir gode reguleringer tilpasset samfunnets og næringslivets behov, men stemmer dette? Hva særpreger den norske måten å regulere på? Hvordan står denne reguleringsmodellen seg i møtet med internasjonale krav om evidensbasert regulering og krav til økonomiske analyser av reglene? OECD har stilt seg kritisk til en rekke punkter i den norske reguleringsprosessen, og Norge scorer overraskende lavt i internasjonale sammenligninger, men betyr det at vi har noe å lære? OECD fremmer et ideal om presis utredning av virkninger av reguleringer i forkant for på den måten gjøre det mulig gjennom kost-nytte analyse å velge mellom alternativer. OECDs kritikk har ledet til reformer av norsk reguleringsprosess. Men tar kravene og idealene som stilles internasjonalt, tilstrekkelig hensyn til de særlige styrkene ved den nordiske modellen?

Nyttårsforedraget holdes av universitetslektor ph.d. Jon Christian Fløysvik Nordrum, som i desember 2017 disputerte med avhandlingen «Bedre regulering?». Nordrum har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling. Foredraget blir kommentert av Lars Fjell Hansson, som arbeider i Direktoratet for økonomistyring med veiledning om utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser. Han har doktorgrad i statsvitenskap og har jobbet med helse- og velferdspolitikk blant annet i Finansdepartementet siden 1987.

l

asaltasdfalt

adJon Christian Fløysvik NordrumasdfassadfLars Fjell Hansson

f

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 17. januar 2017 kl. 17:00


Hva er nyttårsforedraget?

Vi har med hell etablert tradisjonen førjulsforedraget, der opplegget er at vi inviterer en høyt meritert forsker til å foredra i førjulstiden. Tanken bak førjulsforedraget er at vi i en ellers travel og "aktuell" hverdag skal nyte privilegiet å høre en faglig kapasitet trekke de store linjer og hjelpe oss til å forstå samtiden i lys av fortiden.

Nyttårsforedraget er ment å stå i kontrast til førjulsforedraget. Der førjulsforedraget kaster lys over samtiden ved hjelp av fortiden, er mandatet for nyttårsforedraget å kaste lys over fremtiden ved å problematisere samtiden. Der førjulsforedraget er erfarent og manende til ettertanke, er nyttårsforedraget utfordrende og manende til nytanke.

Nyttårsforedraget skal holdes av en ung forsker - gjerne en som nylig har disputert over et administrativt relevant tema. Forskeren får muligheten til å presentere sine ideer og tanker, gjerne provokativt og spissformulert.

Foreningens første nyttårsforedrag ble i 2012 holdt av advokat Marius Stub ved Regjeringsadvokaten, og hadde tittelen "Tilsynsforvaltningen - en trussel mot rettssikkerheten?" I 2013 ble nyttårsforedraget holdt av førsteamanuensis Jostein Askim ved UiO, med tittelen "Informasjonsbulimi i statsforvaltningen? Myter og fakta om produksjon og forbruk av informasjon til beslutningsformål". I 2014 ble nyttårsforedraget holdt av universitetslektor Kristoffer Kolltveit ved UiO, med tittelen "SMK - en styrket maktens høyborg?" I 2015 ble nyttårsforedraget holdt av post.doc. Kristin Reichborn-Kjennerud ved Høgskolen i Oslo og Akershus, med tittelen "Har Riksrevisjonens rapporter noen effekt på forvaltningen - og til hvilken pris?" I 2015 innledet Marte Mangset, postdoktor ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, med tittelen "Hva er toppbyråkrater flinke til? Embetsmannsrollen i et komparativt perspektiv". Tale Teisberg, ekspedisjonssjef i Finansdepartementets administrasjonsavdeling, holdt en forberedt kommentar.


 
Førjulsforedrag: Høyesterett som politisk organ

Hvert år før jul samles vi til det vi omtaler som «førjulsforedraget». Tanken er at vi i en ellers travel og «aktuell» hverdag skal nyte privilegiet å høre en faglig kapasitet trekke de store linjer og hjelpe oss til å forstå samtiden i lys av fortiden. Temaet for årets førjulsforedrag handler nettopp om de store linjer. Hvilken rolle Høyesterett skal ha har vært drøftet siden Høyesterett ble etablert. En sentral debatt er om Høyesterett driver med politikk, og i så fall om det er greit.

På 1960-tallet raljerte historieprofessoren Jens Arup Seip over høyesterett og juristene i artikkelen: «Den norske høyesterett som politisk organ». Seip slo fast på sitt vanlige skarpe vis at: «De rettslærde synes å ha en uimotståelig uvilje mot å se Keiseren uten klær». Artikkelen utløste en omfattende debatt der Seip og jussprofessor Johs Andenæs var toneangivende.

Debatten inneholder flere viktige delspørsmål som: I hvilken grad kan og bør Høyesterett prøve lovers grunnlovsmessighet (og menneskerettmessighet)? (Seip omtalte prøvelsesretten som en «kjepp med vilje kastet inn i demokratiets hjul»). Hvem skal utnevne Høyesteretts dommere, og på hvilken måte? Hvem egner seg som høyesterettsdommer?

I år holder professor Jens Edvin A. Skoghøy førjulsforedraget. Skoghøy var dommer i Høyesterett fra 1998-2017. Professor emeritus, sosiolog og rettsteoretiker Rune Slagstad vil kommentere.

altasdfasdfasdfalt

ffgJens Edvin A. SkoghøyasdfdfgaasdffsdfasdfRune Slagstad

d

Jens Edvin Skoghøy f. 1955 var høyesterettsdommer fra 1998–2017. Skoghøy er nå professor i rettsvitenskap i Tromsø.

Rune Slagstad f. 1945 er sosiolog, idehistoriker og rettsteoretiker. Slagstad har bidratt betydelig til debatten om Høyesteretts rolle i samfunnet.

asdf

NAF startet serien med førjulsforedrag i 2009:

2016 Gro Harlem Brundtland: «Å lede en regjering – minner og erfaringer»

2015 Leif Arne Heløe: « 'Den hatefulle kjærligheten' – forholdet mellom sentrum og periferi sett gjennom forskjellige briller over 60 år»

2014 Arne Fliflet: «Mellom tillit og kontroll - kontrollen med forvaltningen i fortid og fremtid»

2013 Kirsti Coward: «Forholdet mellom domstolen og lovgiver»

2012 Kåre Willoch: «Forholdet mellom politikken og forvaltningen»

2011 Hege Skjeie: «Statsfeminisme - teoretiske forutsetninger, historiske erfaringer og dagens utfordringer»

2010 Rune Slagstad: «Nasjonale strateger i forvaltningen»

2009 Kalle Moene: «Finanskrise, Keynes og den nordiske modellen»

d

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 30. november 2017 kl. 17:00
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100