Medlemsmøte: Regelråd for næringslivet – supperåd eller viktig aktør for forenkling?

Regelrådet er et faglig og politisk uavhengig organ underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, som skal gi rådgivende skriftlige uttalelser til forslag til nye forskrifter og lover som har konsekvenser for næringslivet. I nær halvparten av de sakene rådet har behandlet mener rådet at saken ikke er tilstrekkelig utredet, og under en tredjedel er i henhold til rådet tilfredsstillende utredet. Målsettingen er at regelrådet skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Etableringen av regelrådet er i tråd med hva som skjer i en rekke andre OECD-land, men etableringen reiser en del spørsmål:

  • Over lengre tid har det vært mye fokus på forenkling av regelverk for næringslivet, men har det blitt enklere?
  • Hva kan regelrådet eller forvaltningen for øvrig gjøre for å sikre at konsekvenser for næringslivet blir tilstrekkelig vurdert før det innføres nytt eller endret regelverk slik at regelverk blir så enkelt som mulig?
  • Er det heldig at oppgaven overlates til et organ utenfor statsforvaltningen, eller burde det vært satt inn andre tiltak for å sikre bedre beslutningsgrunnlag for nytt eller endret regelverk

Ekspedisjonssjef Morten Berg i Nærings- og fiskeridepartementet vil innlede om status i forenklingsarbeidet, mens leder for Regelrådet, Sandra Riise vil innlede om regelrådets bidrag til regelforenkling. Arnulf Tverberg, avdelingsdirektør i Justisdepartementets lovavdeling, vil kommentere innledningene.

f

altfasdfasdfasdfasdfaltasdfsadfasdff

saasdfsadfMorten BergsdgsadfsafdsasdfaddasdfffgfgfdggadfsafdsSandra Riiseasdfsadfasdfasdfasdfasdfsad

dfgdfgsdfJa

asasdfasdfasdfdfalt

asdfsaaasdfsdfasdfdasdaasdfsdfffsadfArnulf TverbergA

nne Corneliussenasdf

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 6. september 2017 kl. 17:00
 
Medlemsmøte: Tillit og styring i offentlig sektor – erfaringer fra Sverige og Oslo kommune

Kritikken mot mål- og resultatstyring har i Norge – og i våre naboland – ført til et ønske om å legge større vekt på tillit i styringsrelasjonen, som et alternativ til detaljorientering og måling. I Danmark har København kommune gjennomført en «tillidsreform». I Sverige la Statskontoret i november 2016 fram utredningen «Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen».

I medlemsmøtet tirsdag 30. mai får vi besøk av prosjektlederne Lina Nyberg og Tove Stenman fra Statskontoret i Sverige. De vil fortelle mer om den svenske utredningen, og om forslagene som kan gjøre at statens styring blir mer tillitsbasert.

Statskontoret har også nylig gjennomført en undersøkelse blant 12 000 offentlig ansatte. Undersøkelsen er presentert i en rapport med tittelen «Tillit på jobbet». Rapporten tar opp spørsmålet om hvordan det står til med tilliten på arbeidsplasser i ulike sektorer.

Seksjonsleder Janne Corneliussen fra Byrådslederens kontor i Oslo kommune vil gi en forberedt kommentar etter foredraget. Seksjonen Corneliussen leder har et overordnet ansvar for utvikling av tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune.

Tove StenmanLina Nyberg

sdfgsfdTove Stenman sdfgdsfggddfgsfgsLina Nyberg

alt

sdfgdfgsdfJanne Corneliussen

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 30. mai 2017 kl. 17:00
 
Medlemsmøte: Statssekretærene i spenningsfeltet mellom politikk og fag

De siste tiårene har vi vært vitne til en jevn vekst i antall statssekretærer i departementene. Bidrar veksten til en tydeligere og mer beslutningsdyktig politisk ledelse, eller bidrar veksten til ansvarsuklarhet og mer fokus på mediehåndtering? Og påvirker veksten i antall statssekretærer departementenes faglige rådgivning og embetsverkets rammevilkår?

Førsteamanuensis Jostein Askim ved Universitetet i Oslo vil innlede om statssekretærenes rolle og oppgaver med utgangspunkt i et forskningsprosjekt han gjennomfører sammen med Rune Karlsen ved Institutt for samfunnsforskning og Kristoffer Kolltveit ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Innledningen vil bli kommentert av tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, og tidligere statssekretær på Statsministerens kontor og i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Inger Anne Ravlum.

jostein-askim-2012-uio copy eva hildrum inger-anne ravlum

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 27. april 2017 kl. 17:00
 
Årsmøte 2017: Personvern i algoritmenes tidsalder

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag 30. mars 2017 kl. 18:00.

Etter årsmøtesakene holder direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, årsmøteforedraget med tittelen "Personvern i algoritmenes tidsalder".

Digitaliseringen av samfunnet fører til at stadig flere avgjørelser treffes av datamaskiner, det være seg lånesøknader, kredittvurderinger og trygdeytelser. I USA kjøres dype datasøk for å vurdere om straffedømte kan prøveløslates, og snart kan en maskin stille mer presise medisinske diagnoser enn mennesker. Dette krever behandling av enorme mengder data om hver og en av oss, ofte av svært sensitiv karakter. Hva betyr denne utviklingen for borgernes personvern?

bjornerik2


Årsmøtet avsluttes med middag.

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Torsdag 30. mars 2017 kl. 18:00
Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Hvordan formes norsk utenrikspolitikk?
Hva betyr konsensusen om de store linjene for den offentlig debatt om dilemmaer i utenrikspolitikken? Hvordan henger utenrikspolitikken sammen med den nye mediehverdagen, hvor verden bare et klikk unna, og vi får daglige oppdateringer fra venner på den andre siden av kloden? I dette medlemsmøtet vil vi belyse hvordan utenrikspolitikk blir til i et lite land i en verden i endring. Seniorforsker Halvard Leira ved NUPI skal reflektere rundt norsk utenrikspolitikk, og hvordan norske interesser utmeisles og kommer til uttrykk. Deretter skal VGs nyhetssjef utenriks, Brynjar Skjærli, løfte fram samspillet mellom utenrikspolitikk og utenriksnyheter - har de egentlig noe med hverandre å gjøre? Og hva påvirker hva?
halvard leira
Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 2. mars 2017 kl. 17:00
Les mer …
 
Førjulsforedrag: Å lede en regjering – minner og erfaringer

Gro Harlem Brundtland – som jo er vel kjent – har sagt ja til å dele erfaringer og minner fra sin tid som statsminister og helt sentral i norsk forvaltning. Hun var regjeringsmedlem fra 1974, statsminister i 1981, i 1986 – 1989 og fra 1990 – 1996. Vi har bedt henne særlig gi et innblikk fra rollen på toppen av forvaltningen, men har samtidig gitt henne frihet til å snakke om de refleksjoner som engasjerer .Gro Harlem Brundtland deler minner og erfaringer fra sin tid som statsminister. Hun var regjeringsmedlem fra 1974 og statsminister i 1981, 1986–1989 og 1990–1996. Vi har bedt henne særlig gi et innblikk fra rollen på toppen av forvaltningen, men har samtidig gitt henne frihet til å snakke om de refleksjoner som engasjerer.

gro harlem brundtland 2009

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 14. desember 2016 17:00
Les mer …