Medlemsmøte: Statssekretærene i spenningsfeltet mellom politikk og fag

De siste tiårene har vi vært vitne til en jevn vekst i antall statssekretærer i departementene. Bidrar veksten til en tydeligere og mer beslutningsdyktig politisk ledelse, eller bidrar veksten til ansvarsuklarhet og mer fokus på mediehåndtering? Og påvirker veksten i antall statssekretærer departementenes faglige rådgivning og embetsverkets rammevilkår?

Førsteamanuensis Jostein Askim ved Universitetet i Oslo vil innlede om statssekretærenes rolle og oppgaver med utgangspunkt i et forskningsprosjekt han gjennomfører sammen med Rune Karlsen ved Institutt for samfunnsforskning og Kristoffer Kolltveit ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Innledningen vil bli kommentert av tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, og tidligere statssekretær på Statsministerens kontor og i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Inger Anne Ravlum.

jostein-askim-2012-uio copy eva hildrum inger-anne ravlum

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 27. april 2017 kl. 17:00
 
Årsmøte 2017: Personvern i algoritmenes tidsalder

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag 30. mars 2017 kl. 18:00.

Etter årsmøtesakene holder direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, årsmøteforedraget med tittelen "Personvern i algoritmenes tidsalder".

Digitaliseringen av samfunnet fører til at stadig flere avgjørelser treffes av datamaskiner, det være seg lånesøknader, kredittvurderinger og trygdeytelser. I USA kjøres dype datasøk for å vurdere om straffedømte kan prøveløslates, og snart kan en maskin stille mer presise medisinske diagnoser enn mennesker. Dette krever behandling av enorme mengder data om hver og en av oss, ofte av svært sensitiv karakter. Hva betyr denne utviklingen for borgernes personvern?

bjornerik2


Årsmøtet avsluttes med middag.

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Torsdag 30. mars 2017 kl. 18:00
Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Hvordan formes norsk utenrikspolitikk?
Hva betyr konsensusen om de store linjene for den offentlig debatt om dilemmaer i utenrikspolitikken? Hvordan henger utenrikspolitikken sammen med den nye mediehverdagen, hvor verden bare et klikk unna, og vi får daglige oppdateringer fra venner på den andre siden av kloden? I dette medlemsmøtet vil vi belyse hvordan utenrikspolitikk blir til i et lite land i en verden i endring. Seniorforsker Halvard Leira ved NUPI skal reflektere rundt norsk utenrikspolitikk, og hvordan norske interesser utmeisles og kommer til uttrykk. Deretter skal VGs nyhetssjef utenriks, Brynjar Skjærli, løfte fram samspillet mellom utenrikspolitikk og utenriksnyheter - har de egentlig noe med hverandre å gjøre? Og hva påvirker hva?
halvard leira
Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 2. mars 2017 kl. 17:00
Les mer …
 
Førjulsforedrag: Å lede en regjering – minner og erfaringer

Gro Harlem Brundtland – som jo er vel kjent – har sagt ja til å dele erfaringer og minner fra sin tid som statsminister og helt sentral i norsk forvaltning. Hun var regjeringsmedlem fra 1974, statsminister i 1981, i 1986 – 1989 og fra 1990 – 1996. Vi har bedt henne særlig gi et innblikk fra rollen på toppen av forvaltningen, men har samtidig gitt henne frihet til å snakke om de refleksjoner som engasjerer .Gro Harlem Brundtland deler minner og erfaringer fra sin tid som statsminister. Hun var regjeringsmedlem fra 1974 og statsminister i 1981, 1986–1989 og 1990–1996. Vi har bedt henne særlig gi et innblikk fra rollen på toppen av forvaltningen, men har samtidig gitt henne frihet til å snakke om de refleksjoner som engasjerer.

gro harlem brundtland 2009

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 14. desember 2016 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Asyltilstrømningen høsten 2015: Byråkratisk krisehåndtering eller krise i byråkratiet?

I løpet av noen få uker og måneder høsten 2015 opplevde Norge en stor tilstrømning av asylsøkere. Byråkratiet måtte løse oppgaver under stort tidspress, i et politisk, juridisk og etisk krevende farvann.

Terje Sjeggestad er ekspedisjonssjef i Innvandringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han vil snakke om erfaringene fra håndteringen av asyltilstrømningen. Hvilke utfordringer oppstod i skjæringspunktet mellom behov for raske løsninger, ønsket politikk og forsvarlig forvaltning?

terje sjeggestad copy

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 27. oktober 2016 kl. 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Sivilombudsmannens virkemidler og gjennomslag i forvaltningen

Sivilombudsmannen har «rett til å uttale sin mening» om forhold som faller inn under hans arbeidsområde, men kan ikke pålegge forvaltningen å endre sine avgjørelser. Samtidig er det en forutsetning at forvaltningen innretter seg etter Sivilombudsmannens uttalelser. Dette ble senest understreket av Stortinget i vår. Som en følge av at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i to saker ikke rettet seg etter uttalelser fra Sivilombudsmannen, traff Stortinget følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringa i styringa av sentralforvaltninga ha som ein føresetnad at ein i alminnelegheit godtek og bøyer seg for oppfatninga til Sivilombodsmannen.» Hvordan bør Sivilombudsmannen innrette sin virksomhet for å få størst mulig gjennomslag i forvaltningen? Er det behov for nye virkemidler? Hva vil bli effekten av Sivilombudsmannens nyopprettede avdeling for systematiske undersøkelser av eget tiltak?

Disse og andre spørsmål er aktuelle når sivilombudsmann Aage Thor Falkanger innleder om Sivilombudsmannens virkemidler og gjennomslag i forvaltningen, inkludert den nylig opprettede avdelingen for systematiske undersøkelser av eget tiltak. Professor Eivind Smith holder en forberedt kommentar.


aage thor falkanger

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 29. september 2016 kl. 17:00