Medlemsmøte: Embetsverk og politikere – likheter, forskjeller og utviklingstrekk i de nordiske landene

Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus ved Universitetet i Århus, vil innlede om forhold mellom fag og politikk/embetsverk og politikere i de nordiske landene. I sitt foredrag vil han spesielt fokusere på departementene, og si noe om forskjeller og likhetstrekk mellom de nordiske landene. Et viktig tema i fremstillingen vil være utviklingstrekk i forholdet mellom politikere og embetsverk, og hvilke utfordringer utviklingen stiller forvaltningen overfor.

gronnegard christensen

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 6. mai 2015 kl. 17:00
Les mer …
 
Årsmøte 2015: Høyesterett 200 år

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag 26. mars 2015 kl. 18:00.

sunde2 1

Etter årsmøtesakene holder Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved UiB, det tradisjonelle årsmøteforedraget, med temaet "Høgsterett og demokratiet 200 år – Høgsteretts kompetanse under ulike politiske forhold og samfunnsforhold".

Sunde er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter av tredje bind av verket om Høyesteretts historie, som tar for seg perioden 1965–2015. Dette bindet kommer ut i 2015 – året for feiringen av Høyesteretts 200-årsjubileum.

Sunde har en svært omfattende produksjon. Han fikk i 2013 Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling. Juryen begrunnet sitt standpunkt med Sunde «sitt uvanlege talent og sin nesten umenneskelege kapasitet til formidling av det fagfeltet innanfor rettsvitskapen som ligg han på hjartet: Rettshistoria».

Årsmøtet avsluttes med middag.

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Torsdag 26. mars 2015 kl. 18:00
Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Har Riksrevisjonens rapporter noen effekt på forvaltningen – og til hvilken pris?

Riksrevisjonen er en viktig del av systemet for å holde forvaltningen til ansvar for bruken av fellesskapets penger. Revisjonen har en forebyggende rolle ved at offentlig ansatte vet at Riksrevisjonen kan se dem i kortene. De siste årene har Riksrevisjonen vokst i antall ansatte, og forvaltningsrevisjon har økt i betydning som redskap i revisjonens arbeid. Men bidrar forvaltningsrevisjon til læring i forvaltningen, eller blir det først og fremst et politisert verktøy for Stortinget? Og hvis det bidrar til læring – til hvilken pris?

Post.doc. Kristin Reichborn-Kjennerud ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil innlede om temaet, med utgangspunkt i sin doktorgradsavhandling (se nærmere om avhandlingen).

Spesialrådgiver (og tidligere departementsråd) i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle vil kommentere foredraget.

 

 reichborn anne kari lande hasle

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 11. februar 2015 kl. 17:00
Les mer …
 
Førjulsforedrag: Mellom tillit og kontroll -- kontrollen med forvaltningen i fortid og fremtid

Tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet holder årets førjulsforedrag med tittelen: Mellom tillit og kontroll -- kontrollen med forvaltningen i fortid og fremtid.

fliflet

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 25. november 2014 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Fra klassisk byråkrati til redskapsbyråkrati – om departementenes utvikling

På medlemsmøtet 29. oktober vil professor Tore Grønlie innlede om departementenes utvikling i et historisk perspektiv. Finansråd Svein Gjedrem og departementsråd Eivind Dale i Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommenterer innledningen.

gronlie gjedrem dale

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Produktivitetsutfordringer i Norge

Professor Jørn Rattsø ved NTNU leder den regjeringsnedsatte produktivitetskommisjonen. Mandag 29. september innleder han om temaet "Produktivitetsutfordringer i Norge", med særlig fokus på offentlig sektor. Journalist Maria Reinertsen i Morgenbladet holder forberedt kommentar.

rattso

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Mandag 29. september 2014 kl. 17:00
Les mer …