Årsmøte 2016: Forvaltningsloven i det 21. århundre – velfungerende eller avleggs?

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag 17. mars 2016 kl. 18:00.

Etter årsmøtesakene holder professor Inge Lorange Backer det tradisjonelle årsmøteforedraget, med temaet «Forvaltningsloven i det 21. århundre – velfungerende eller avleggs?»

Backer leder et nylig nedsatt offentlig utvalg som skal revidere forvaltningsloven. Økt regulering og rettighetsfesting, endret organisering med økt autonomi for statlige forvaltningsorganer og selskaper og vekst i antall klagenemnder er bare noen av utviklingstrekkene som gjør det viktig å gjennomgå forvaltningsloven etter at den har virket i nærmere 50 år. I tillegg kommer viktige samfunnsendringer i retning av et mer heterogent samfunn med økt velstand og økt utdanningsnivå, samt økte muligheter for åpenhet og automatisering av forvaltningen gjennom bruk av IKT. Er lovens begrepsapparat foreldet? Er det behov for gjennomgripende endringer i forvaltningsloven for at den skal sikre likebehandling og rettssikkerhet for borgerne i møte med det offentlige?

backer 

 

Årsmøtet avsluttes med middag.

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Torsdag 17. mars 2016 kl. 18:00
Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Hva er toppbyråkrater flinke til? Embetsmannsrollen i et komparativt perspektiv

Utdanningskrav til toppbyråkrater varierer fra land til land: I Storbritannia er man opptatt av hvilket universitet man har studert ved, ikke hvilket fag man har eksamen i. Frankrike på sin side krever en bestemt byråkratutdanning for ledere. Men felles for disse landene er at toppbyråkratene kaller seg for generalister og ser på seg selv som en elite. I det norske statsapparatet, derimot, heter det at det er faglig dyktighet som premieres, altså at de er spesialister heller enn generalister. Men er forskjellene egentlig så store i praksis?

Innledning ved Marte Mangset, postdoktor ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus

Kommentar ved Tale Teisberg, ekspedisjonssjef i Finansdepartementets administrasjonsavdeling

 

martem teisberg 133x180

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 28. januar kl. 17:00
Les mer …
 
Førjulsforedrag: «Den hatefulle kjærligheten» - forholdet mellom sentrum og periferi sett gjennom forskjellige briller over 60 år

Leif Arne Heløe holder årets førjulsforedrag med tittelen: «Den hatefulle kjærligheten» - forholdet mellom sentrum og periferi sett gjennom forskjellige briller over 60 år. Han vil belyse tautrekkingen mellom 
forvaltningsnivåene og den evigvarende striden mellom sentrum og periferi. Heløe har blant annet vært fylkesmann, statsråd, ordfører, fylkestingsmedlem, forskningsrådsdirektør og professor.

alt 

Leif Arne Heløe (f. 1932) har bl.a. vært sosialminister i regjeringen Willoch (1981-1986), fylkesmann i Troms (1991-2000) og professor i samfunnsodontologi ved Universitetet i Oslo (1975-1988). Siden 2001 har Heløe vært tilknyttet Norsk institutt for by- og regionforskning. I 2014 ble Heløe utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sitt fremragende samfunnsgavnlige virke.

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 2. desember 2015 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Høgsterett og demokratiet 200 år: Høgsterett si plass som statsmakt i det 20. og 21. århundret

Professor Jørn Øyrehagen Sunde vil fortelle om utviklingen av Høyesteretts rolle som statsmakt særlig de siste 50 årene. Han tar for seg sentrale utviklingstrekk, slik som Høyesteretts utvikling fra tvisteløser til prejudikatsdomstol, forholdet mellom Høyesteretts dømmende virksomhet og lovgivningsmakten, og rettens internasjonalisering, blant annet gjennom EØS-rettens og de internasjonale menneskerettighetenes inntog i Høyesteretts praksis.

alt

Sunde er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter av tredje bind av verket om Høyesteretts historie, som tar for seg perioden 1965–2015. Dette bindet kom ut i år, som ledd i feiringen av Høyesteretts 200-årsjubileum.

Sunde har en svært omfattende produksjon. Han fikk i 2013 Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling. Juryen begrunnet sitt standpunkt med Sunde «sitt uvanlege talent og sin nesten umenneskelege kapasitet til formidling av det fagfeltet innanfor rettsvitskapen som ligg han på hjartet: Rettshistoria».

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 22. oktober 2015 kl. 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Styring og ledelse – erfaringer som toppleder i staten

Joakim Lystad, tidligere arbeids- og velferdsdirektør og tidligere administrerende direktør for Mattilsynet, innleder med tittelen Styring og ledelse – erfaringer som toppleder i staten. 

alt

Spørsmål om hvordan statlige virksomheter bør styres og ledes har vært omdiskutert, blant annet i kjølvannet av Gjørv-kommisjonens kritikk av ledelse og styring av politiet. En del av utfordringsbildet er at digitaliseringen av statlige virksomheter møter utfordringer i form av kostnadssprekk og manglende realisering av gevinster. Dagens regjering har igangsatt et program for bedre styring og ledelse, der det er fastsatt en ny lederplakat om lederes ansvar for å oppnå resultater. Som en del av programmet arbeides det med å redusere aktivitets- og detaljstyring av statlige virksomheter, noe vi har sett en økende tendens til i de senere år. Regjeringen vil i stedet sette overordnede mål og prioriteringer, i kombinasjon med tydelige krav til resultater. Hva er god ledelse og styring i etatene, og hva er god ledelse og styring i og fra departementene?

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 24. september 2015 kl. 17:30
Les mer …
 
Medlemsmøte: Embetsverk og politikere – likheter, forskjeller og utviklingstrekk i de nordiske landene

Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus ved Universitetet i Århus, vil innlede om forhold mellom fag og politikk/embetsverk og politikere i de nordiske landene. I sitt foredrag vil han spesielt fokusere på departementene, og si noe om forskjeller og likhetstrekk mellom de nordiske landene. Et viktig tema i fremstillingen vil være utviklingstrekk i forholdet mellom politikere og embetsverk, og hvilke utfordringer utviklingen stiller forvaltningen overfor.

gronnegard christensen

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 6. mai 2015 kl. 17:00
Les mer …