Medlemsmøte: Ressurseffektiv helseforvaltning (avholdt)

Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen og departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Kari Lande Hasle innleder: Ressurseffektiv helseforvaltning - Kan samhandlingsreformen svare på stadig større utfordringer og forventninger i helsesektoren?

Les mer …
 
Medlemsmøte: Forvaltningsmessige konsekvenser av EØS (avholdt)

Professor Morten Egeberg, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet Hæge Andenæs innleder om: Forvaltningsmessige konsekvenser av EØS - med et sideblikk til miljøforvaltningen.

Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Tilsynsforvaltningen - en trussel mot rettsikkerheten?

Advokat Marius Stub hos Regjeringsadvokaten holder nyttårsforedraget på det første medlemsmøte i 2012. Foredragets tittel er: Tilsynsforvaltningen – en trussel mot rettssikkerheten? Stubs foredrag blir kommentert av direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro.

Les mer …
 
Årsmøte - Har Høyesterett en politisk funksjon?

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte 31. mars 2011.

Årsmøtet har følgende saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Årsberetning for 2010 (årsberetning_2010.pdf)

3. Årsregnskap for 2010 (Regnskap_2010_-_noter.pdf, Revisjonsberetning.pdf )

4. Fastsettelse av kontingent for 2011 (Kontingent.pdf)

5. Valg av styremedlemmer og revisor for 2011

6. Valg av valgkomite for 2011

Innstillingene til sak 5 og 6 blir lagt frem i møte.

Etter årsmøtet foredrar Høyesterettsjustitiarius Tore Schei med tittelen: Har Høyesterett en politisk funksjon?

 

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Torsdag 31. mars 2011 kl. 18:00
 
Medlemsmøte - NAV-reformen: bedre enn sitt rykte eller for omfattende til å lykkes? (avholdt)

Professor Anne-Lise Fimreite og tidligere NAV-direktør Tor Saglie innleder med tittelen: NAV-reformen bedre enn sitt rykte eller for omfattende til å lykkes?

Bakgrunnen for NAV-reformen, som er den mest omfattende i Norge gjennom tidene, var et ønske om å skape en velferdsforvaltning som var bedre i stand til å få brukere over fra ulike trygdeordninger til arbeid, bedre til å gi et samordnet tilbud til flerservice-brukere og som kunne være mer effektiv. De strukturelle grepene for å få dette til var å slå sammen trygdeforvaltningen og Aetat til en ny NAV-etat og å skape lokale partnerskap mellom denne etaten og sosialtjenestene i kommunene.

Etter at reformen ble iverksatt i 2006 har gradvis alle kommuner fått et lokalt NAV-kontor, hvor de samarbeidende etatene er både samorganisert og samlokalisert. I 2008 fikk man en reorganisering av reformen ved at det ble etablert regionale pensjonsenheter i den såkalte spesialenhetslinjen og fylkesvise forvaltningsenheter som ligger i fylkeslinjen. Samlet innebærer denne omorganiseringen, som skulle fremme likebehandling, øke kompetansen og fremme effektivitet, at det har blitt flyttet en god del ressurser fra det lokale til det regionale nivået.

Oppdatering: Her er Tor Saglie og Anne Lise Fimreites presentasjoner fra møte:

Anne_Lise_Fimreite_-_NAV_21.2.11.pdf

Tor_Saglie_-_NAV_21.2.11.pdf

Les mer …
 
Medlemsmøte 18. januar - KS1 og KS2: Dokumentene som styrer Norge (avholdt)

Professor Tom Christensen og avdelingsdirektør i Finansdepartementet Peder Berg innleder med tittelen: KS1 og KS2: Dokumentene som styrer Norge.

Kampfly, Tromsø-OL og Oslopakke 3 er eksempler på at skjebnen til profilerte prosjekter trolig er blitt sterkt påvirket av det innførte systemet for ekstern kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter med anslått kostnad over 500 millioner kroner. Særlig ordningen for kvalitetssikringen av konseptvalg (”KS 1”), innført i 2005, har vært omstridt, mens kvalitetssikringen av kostnadsoverslag og styringsunderlag (”KS 2”), innført i 2000, har vært mer positivt mottatt.

Har systemet med konseptvalgsutredninger ført til teknokratisering og innsnevring av rommet for politisk styring? Fører KS-prosessene til at de samfunnsøkonomiske analysene får for stor vekt i den samlede beslutningsprosessen? Innebærer systemet unødig vidløftiggjøring og forsinkelse av ønskede tiltak? Svekkes fagstatsrådenes innflytelse til fordel for finansministeren? Fører KS-systemet til at frittstående konsulentselskaper, som ikke er underlagt politisk styring, får for stor makt? Hvordan sikres kvaliteten på de eksterne utredningene? Hva kan kommunene lære av systemet med KS 1 og KS 2?

Les mer om KS-ordningen her og her.

Tittelen til medlemsmøtet er inspirert av artikkelen "Dokumentet som styrer Norge" i Morgenbladet 12. desember 2008.

Møtet blir ledet av lovrådgiver Arnulf Tverberg.

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 18. januar 2011 kl. 17:00
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100