Makt- og demokratiutredningen - treffer analysen 15 år etter?

Nordisk Administrativt Forbund har gleden av å invitere til medlemsmøte torsdag 18. oktober kl. 17:00 i auditoriet i R5 i Regjeringskvartalet:

Stortinget vedtok i 1997 å igangsette en utredning om makt og demokrati i Norge. 50 bøker og 77 rapporter ble utgitt som en del av arbeidet og i 2003 ble utredningen avsluttet med NOU-en '2003:19 Makt og demokrati' og sluttboken 'Makten og demokratiet'.

Hovedkonklusjonene var dystre: Det representative folkestyret er svekket, nasjonalstaten settes under press og mer makt er flyttet til rettsvesenet på bekostning av folkevalgte organer. Det statlige styringssystemet er omformet i retning av markedsprinsipper og formell fristilling på den ene side og nye kontrollorganer og tilsyn på den andre, noe som har ført til at staten er blitt fragmentert.

Står (hoved)konklusjonene fra utredningen seg 15 år etter? Har utviklingstrekkene forsterket seg, eller er de svekket? Er det nye vesentlige forhold i samfunnsutviklingen som er kommet til og som påvirker maktforhold og demokrati i dagens samfunn, slik at utredningen ville konkludert annerledes i dag? Hvordan påvirker utviklingen forvaltningen og vilkårene for god forvaltning?

Innledningen holdes av Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og leder av Makt- og demokratiutredningen 1998-2003.

I tillegg blir det en forberedt kommentar av Cathrine Holst, professor i sosiologi og forsker ved ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo.

Medlemsmøtet avsluttes som vanlig med sosial samling med pizza. Det bes presisert om påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.

 
Utflytting av statlige arbeidsplasser

Nordisk Administrativt Forbund inviterar til frokostmøte 3. september kl. 08:30-10:30, i samarbeid med Partnerforum:

Kva skjer når politikarane vil selge ein politikk om utflytting av statlege arbeidsplassar samtidig som vi skal effektivisere og skape ein sterkare kunnskapsøkonomi?

.

Sted: Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Påmelding: www.partnerforum.uio.no

.

PROGRAM

08.00 Registering og frukostservering

08:30 Velkommen ved Partnerforum sitt sekretariat

 • Har jobbproduktivitet sammenheng med hvor du bor?
  Erling Dokk Holm, førsteamanuensis Høyskolen Kristiania
 • Var det riktig å flytte ut tilsyna?
  Christine Meyer, professor Norges Handelshøyskole
 • Flytting? Ja visst, men kvar og korleis?
  Trond Fevolden, spesialrådgivar Kunnskapsdepartementet
 • Diskusjon med innspel frå salen, leia av Aslak Bonde

Slutt 10:30

 
Frokostseminar - Tallenes tale: tull eller troverdig?

Nordisk Administrativt Forbund og Partnerforum inviterer til frokostseminar om kvantifisering og tal som vert brukt for å belyse trender i samfunnsutviklinga og til å utforme politikk. Når vi skal talfeste alt frå utslepp av klimagassar frå kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheita ved eit vegstykke, kva kan då desse tala fortelle oss - og kva er det dei ikkje fortel oss?

Tid og stad: 22. mai 2018 kl. 08:30 - 10:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

.

Se opptaket av frokostmøtet.

.

Program

08.00 Registering og frukostservering

08:30 Velkommen ved Partnerforum sitt sekretariat

 • Innlegg 1: Viserektor ved UiO Åse Gornitzka: Når tall teller - hva gjør kvantifisering av offentlig styring og indikatorregimer med samfunnets nøkkelinstitusjoner?
 • Innlegg 2: Departementsråd i Klima- og miljødepartementet, Tom Rådahl: Verdsetting av naturen og hvordan tall kan brukes og ikke brukes til dette
 • Innlegg 3: Forfatter og kritikar Espen Søbye: Statistikk og definisjonsmakt, ideen om offisiell statistikk og statistikkens uavhengighet

Diskusjon med innspel frå salen, leia av styreleiar i Nordisk Administrativt Forbund, Anne Heyerdahl

Slutt 10:30

 
Jubileumskonferanse og festmiddag 2018: Byråkratiet og byråkratrollen i det 21. århundre

I perioden etter 1945 har forvaltningen og byråkratiet endret seg vesentlig. Byråkratrollen har beveget seg fra en nøytral og ofte juridisk orientert saksbehandlerrolle rettet mot enkeltsaker, til i større grad å være et faglig sekretariat som betjener statsråden, også når denne opptrer i en utadvendt politisk rolle. Enkeltsakene er nå i stor grad overført til underliggende etater, mens mål- og resultatstyring har endret styringsidealer og rolleforståelse.

På denne bakgrunn forsøker første del av konferansen å besvare spørsmål som: Har vi forlatt den klassiske byråkratrollen, eller sjonglerer byråkratiet bare flere roller? Kan eller bør normene for embetsverkets virke trekkes opp på nytt? Hva bør i så tilfelle vektlegges – og er en del av svaret å revitalisere den klassiske byråkratrollen?

Andre del av konferansen handler om hvordan vi kan bevare tilliten til byråkratiet. Offentlig forvaltning i de nordiske landene har nytt godt av en stor grad av tillit blant innbyggerne. Er denne tilliten i ferd med å forvitre? Svekkes tilliten til at byråkratiet er politisk nøytralt hvis departementene framstår som rent politiske sekretariater? Er faglige argumenter i ferd med å tilpasses til hva som er politisk opportunt? Hvordan vil trender i samfunnet, slik som digitalisering, automatisert saksbehandling, økt press på offentlige utgifter, overnasjonale utfordringer og en legitimitetskrise i mange land, påvirke tilliten til norsk forvaltning?

Konferansen avsluttes med en paneldebatt.

Lokalene åpner kl. 12, og programmet begynner kl. 1225.

Første sesjon: Byråkratrollen – fra nøytral saksbehandler til politikkutformer

 • Hovedinnlegg v/ historiker Yngve Flo
 • Kommentar: tidligere departementsråd og høyesterettsdommer Karin Bruzelius
 • Kommentar: tidligere departementsråd Eva Hildrum
 • Kommentar: førsteamanuensis Kristoffer Kolltveit, HiOA

Andre sesjon: Hvordan bevare tilliten til byråkratiet i det 21. århundre?

 • Hovedinnlegg v/tidligere statsråd, nå leder i Civita, Kristin Clemet
 • Kommentar: tidligere departementsråd, nå spesialrådgiver, Trond Fevolden
 • Kommentar: politisk redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen

Tredje sesjon: Paneldebatt

 • Ledet av konferansier Aslak Bonde

Arrangementet avsluttes med festmiddag og årsmøte i Vitenskapsakademiet kl. 1800.

Påmelding til dette arrangementet skjer ved å benytte denne linken.

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet. Middag på Vitenskapsakademiet.
Tidspunkt: Torsdag 26. april 2018 kl. 12-17. Årsmøte kl. 18, middag ca. kl. 1830.
 
Medlemsmøte: Hvorfor blir det flere byråkrater – og vil det fortsette?

Den sittende regjering ønsker å gjennomgå sentraladministrasjonen for å bedre effektiviteten (redusere antall byråkrater). Men etter fire år er det ikke blitt færre byråkrater. Hvorfor er sentraladministrasjonens størrelse viktig? Hvorfor har de ikke lykkes? Og hva vil skje fremover - hva vil regjeringen gjøre for å forbedre effektiviteten i sentraladministrasjonen?

Problemstillingene vil bli presentert av tre innledere med ulike perspektiver og ståsted. Rune Sørensen, professor i statsvitenskap og politisk økonomi ved BI, Marianne Andreassen, direktør for Lånekassen, tidligere direktør for Direktorat for økonomistyring og medlem av Produktivitetskommisjonen og Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

asdf

altaltalt

asfdRune SørensensasadfasdfsaasddfsadfMarianne Andreassensasafsfsfsd Â fdf Paul Chaffey

sadf

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 14. mars 2017 kl. 17:00
 
Medlemsmøte: Byråkratenes forhold til media i lys av sosiale medier og et endret medielandskap

Medielandskapet har endret seg kraftig de siste tiårene. Spesielt gjelder dette fremveksten av sosiale medier. Hvordan navigerer byråkrater og forvaltningen i et slikt landskap? Er Twitter, Facebook, Instagram og egen blogg noe som kan forventes eller noe man bør frykte? Og hvordan bør den gode byråkrat opptre på slike medier? Innlederne vil ta opp hvordan mediene påvirker forholdet mellom fag og politikk, samhandlingen mellom departement og underliggende etat, samt forvaltningens forhold til medienes samfunnsoppdrag.

Medlemsmøtet innledes av Tine Figenschou, medieforsker og professor ved HiOA/OsloMet. Figenschou leder et forskningsprosjekt om mediepåvirkning i offentlig sektor, hvor hun blant annet har gjort deltakende observasjon i en kommunikasjonsavdeling i et departement. Direktør i Utlendingsdirektoratet, Frode Forfang, og journalist og tidligere leder i Norsk journalistlag, Thomas Spence, vil holde forberedte kommentarer.

 

altASDFaltASDalt

asasdfgTine FigenschouasdfaASasasdfdfSDFDsdfaFrode ForfangASDFASDFasdfAasSDTTfThomas Spence

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 14. februar 2017 kl. 17:00