Medlemsmøte - NAV-reformen: bedre enn sitt rykte eller for omfattende til å lykkes? (avholdt)

Professor Anne-Lise Fimreite og tidligere NAV-direktør Tor Saglie innleder med tittelen: NAV-reformen bedre enn sitt rykte eller for omfattende til å lykkes?

Bakgrunnen for NAV-reformen, som er den mest omfattende i Norge gjennom tidene, var et ønske om å skape en velferdsforvaltning som var bedre i stand til å få brukere over fra ulike trygdeordninger til arbeid, bedre til å gi et samordnet tilbud til flerservice-brukere og som kunne være mer effektiv. De strukturelle grepene for å få dette til var å slå sammen trygdeforvaltningen og Aetat til en ny NAV-etat og å skape lokale partnerskap mellom denne etaten og sosialtjenestene i kommunene.

Etter at reformen ble iverksatt i 2006 har gradvis alle kommuner fått et lokalt NAV-kontor, hvor de samarbeidende etatene er både samorganisert og samlokalisert. I 2008 fikk man en reorganisering av reformen ved at det ble etablert regionale pensjonsenheter i den såkalte spesialenhetslinjen og fylkesvise forvaltningsenheter som ligger i fylkeslinjen. Samlet innebærer denne omorganiseringen, som skulle fremme likebehandling, øke kompetansen og fremme effektivitet, at det har blitt flyttet en god del ressurser fra det lokale til det regionale nivået.

Oppdatering: Her er Tor Saglie og Anne Lise Fimreites presentasjoner fra møte:

Anne_Lise_Fimreite_-_NAV_21.2.11.pdf

Tor_Saglie_-_NAV_21.2.11.pdf

Les mer …
 
Medlemsmøte 18. januar - KS1 og KS2: Dokumentene som styrer Norge (avholdt)

Professor Tom Christensen og avdelingsdirektør i Finansdepartementet Peder Berg innleder med tittelen: KS1 og KS2: Dokumentene som styrer Norge.

Kampfly, Tromsø-OL og Oslopakke 3 er eksempler på at skjebnen til profilerte prosjekter trolig er blitt sterkt påvirket av det innførte systemet for ekstern kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter med anslått kostnad over 500 millioner kroner. Særlig ordningen for kvalitetssikringen av konseptvalg (”KS 1”), innført i 2005, har vært omstridt, mens kvalitetssikringen av kostnadsoverslag og styringsunderlag (”KS 2”), innført i 2000, har vært mer positivt mottatt.

Har systemet med konseptvalgsutredninger ført til teknokratisering og innsnevring av rommet for politisk styring? Fører KS-prosessene til at de samfunnsøkonomiske analysene får for stor vekt i den samlede beslutningsprosessen? Innebærer systemet unødig vidløftiggjøring og forsinkelse av ønskede tiltak? Svekkes fagstatsrådenes innflytelse til fordel for finansministeren? Fører KS-systemet til at frittstående konsulentselskaper, som ikke er underlagt politisk styring, får for stor makt? Hvordan sikres kvaliteten på de eksterne utredningene? Hva kan kommunene lære av systemet med KS 1 og KS 2?

Les mer om KS-ordningen her og her.

Tittelen til medlemsmøtet er inspirert av artikkelen "Dokumentet som styrer Norge" i Morgenbladet 12. desember 2008.

Møtet blir ledet av lovrådgiver Arnulf Tverberg.

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 18. januar 2011 kl. 17:00
 
Førjulsforedrag - nasjonale strateger i forvaltningen (avholdt)

Hvert år før jul avholder forbundet et medlemsmøte der vi gir en faglig kapasitet i oppdrag å trekke de store linjer. I år er det Professor Rune Slagstad som har fått æren. Han vil foredra med tittelen: De nasjonale strateger i forvaltningen. Les mer om Rune Slagstad i wikipedia.  

Meld deg på her.

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Mandag 6. desember 2010 kl. 17:00
 
Medlemsmøte - hvordan lage delelinjeavtale (avholdt)

Tirsdag 19. oktober kl. 17:00 blir det på nytt medlemsmøte i den norsk avdeling av Det nordiske administrative forbund. Temaet denne gang er: Hvordan lage delelinjeavtale? Havrettens regler og forhandlingene.

Den 27. april 2010 signerte utenriksministrene Støre og Lavrov i statsminister Stoltenbergs og president Medvedevs nærvær en felles erklæring om at det er oppnådd enighet mellom forhandlingslederne om en felles anbefaling av en løsning av delelinjespørsmålet i Barentshavet. Den 15. september 2010 ble traktaten om delelinjen undertegnet i Murmansk. Når denne trer i kraft etter at partenes parlamenter har gitt sin godkjenning, vil dette gjøre ende på den omstridte "gråsonen" i Barentshavet. Delelinjen trekkes mellom midtlinjen, som var det norske kravet, og det russiske kravet, sektorlinjen. Mye er sagt i media og av politikerne om geo, energi- og miljøpolitiske konsekvenser for Norge og nordområdene. I dette medlemsmøtet ønsker vi å la disse konsekvensene ligge og spørre de som vet: Hvordan man lager en delelinjeavtale? Embetsverket i Utenriksdepartementets rettsavdeling har arbeidet med det uavklarte havområdet i nord mot Russland i førti år. Gjennombruddet ble oppnådd under ekspedisjonssjef Rolf Einar Fife, som er den norske forhandlingsleder. Vi har bedt Fife redegjøre for hvordan embetsverket har gått frem i forhandlingene.

 Meld deg på her.

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 19. oktober 2010 kl. 17:00
 
Medlemsmøte-korrupsjon

Onsdag 29. september avholdes høstens første medlemsmøte. Temaet denne gangen er Korrupsjon i offentlig forvaltning - mer omfattende enn vi aner?. Vi har vært heldige og fått to innledere med stor kunnskap og nær erfaring om emnet: tidligere journalist i Aftenposten Anne Hafstad og tidligere rådmann i Lørenskog kommune Arne Heilemann.

Anne Hafstad har sammen med Aftenposten-journalistene Siri Gedde-Dahl og Alf Endre Magnussen skrevet boken "Korrupsjon i Norge" der de omtaler en del av korrupsjonssakene vi har hatt i Norge. I boken reflekteres det over hvorfor korrupsjon oppstår og hva man kan gjøre for å forebygge korrupsjon. Anne Hafstad fikk sammen med sine medforfattere Skup-prisen i 2005 for avdekkingen av "Vannverkssaken". Les en kommentar i Aftenposten av Anne Hafstad her.

Arne Heilemann var rådmann i Lørenskog kommune da "Vannverkssaken" ble avdekket. Han var fra han tiltrådte som rådmann kritisk til flere forhold knyttet til driften av vannverket, men møtte motstand fra mange hold og vanskeligheter med å avdekke korrupsjonen. Les et intervju med Arne Heilemann i Aftenposten fra i år her.

Spørsmål vi stiller oss er: Når oppstår korrupsjon i offentlig forvaltning? Hva kan eksemplene på korrupsjon i offentlig forvaltning fortelle oss om korrupsjon? Hva er tilstanden i norsk forvaltning? Hva skal til for at forvaltningen forblir korrupsjonsfri eller for å bekjempe korrupsjonskultur? Et grunnleggende spørsmål er også "Hva er korrupsjon"? Hva med gaver?

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 29. september 2010 kl. 17:00
 
Medlemsmøte - Sidebytte: Bør byråkrater og politikere settes i jobbkarantene?

Medlemsmøtet denne gangen dreier seg om det som på engelsk omtales som "revolving door politics" (svingdørpolitikk).  Uttrykket betegner fenomenet der politikere og byråkrater veksler mellom roller i industrien og roller i staten som påvirker den samme industrien. Kritikere hevder at vekslingen mellom roller fører til interessekonflikter og endog det som på engelsk blir kalt "regulatory capture" - en situasjon der myndigheten som er satt til å regulere en sektor, i stedet handler i industriens interesse på bekostning av den offentlige interesse.

Politikere som kommer fra privat sektor vil på den ene siden ha erfaring fra privat sektor som kan komme til nytte som politiker, på den annen side kan industrien ved politikeren få direkte innflytelse over viktig politikk på området - som kan resultere i for eksempel fordelaktige reguleringer.Politikere som går til privat sektor vil kunne fungere som "døråpnere" - forenkle tilgangen til ellers vanskelig tilgjengelige prosesser og politikere og besitte innsidekunnskap som industrien kan nyttiggjøre seg. Spørsmålet vi stiller oss i denne sammenheng er:

 

Sidebytte: Bør byråkrater og politikere settes i jobbkarantene?

 

 

Les mer …
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100